Algemene voorwaarden
Treffend & Co bv,
17/01/2014

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen
  betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever,
  binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten,
  maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden, begroting
  van de aan die werkzaamheden verbonden kosten en de overige voorwaarden, waaronder de werkzaamheden door opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer,
  tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel
  slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken
  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, worden uitdrukkelijk
  van de hand gewezen.